เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง

 

        เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง เป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทย โดยการลงทะเบียนของยูเนสโก ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ณ เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย กินพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอ ของ 3 จังหวัด ได้แก่ อำเภอบ้านไร่ อำเภอลานสัก อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี อำเภอสังขะบุรี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีพื้นที่ 4,046,747 ไร่ หรือ 6,427 ตารางกิโลเมตร ทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้งนับเป็นป่าอนุรักษ์ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในบรรดาผืนป่าในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผืนป่าธรรมชาติรวมไว้ ซึ่งความหลากหลาย ของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ตลอดจนแมลงป่าอีกหลายชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพบว่ามีอยู่ถึงร้อยละ 33 ของสัตว์ที่พบว่า มีถิ่นกระจายอยู่ในแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งนี้มีอยู่ 45 ชนิด ถูกจัดสถานภาพว่ากำลังถูกคุกคามในระดับประเทศ 15 ชนิด ถูกคุกคามในระดับภูมิภาค และ 3 ชนิดที่มีถิ่นกำเนิดเฉพาะถิ่น ความต่อเนื่องของผืนป่าใหญ่ เป็นหลักประกันต่อการคงเผ่าพันธุ์ให้พืชและสัตว์ให้ดำรงไว้ได้ และเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการควบคุมความสมดุลทางธรรมชาติ ควบคุมภัยพิบัติ หรือทำให้ภัยธรรมชาติลดความรุนแรงลง นอกจากนี้ความสมบูรณ์ของ ดิน น้ำ อากาศที่บริสุทธิ์ล้วนมาจากป่า
ธรรมชาติทั้งสิ้น

สถานที่น่าสนใจ

1. เขาดินแดง อยู่ในบริเวณที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นผ่าชันที่สามารถชมทิวทัศน์ของลุ่มห้วยทับเสลาตอนกลางได้แทบทั้งหมด

2. เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินดินแดง ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง มีความยาวประมาณ 4.7 กิโลเมตร ลักษณะเส้นทางเป็นวงรีลาดชันขึ้นไปทางทิศตะวันตกสู่เชิงเขาหินแดง ตามเส้นทางจะพบสภาพป่าที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณเป็นหลักตลอดเส้นทางมีจุดสื่อความหมายตามธรรมชาติที่น่าสนใจทั้งในด้านระบบนิเวศวิทยาป่าไม้รวมทั้งหมด 18 จุดด้วยกัน

3. น้ำตกไซเบอร์ อยู่ใกล้หน่วยพิทักษ์ป่าอีซ่า – ไซเบอร์ มีเส้นทางเข้าได้สะดวกพอสมควร ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมาก

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ มีลักษณะทางภูประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน และเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำธารที่สำคัญเช่น แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ พื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร มีความสูงโดยเฉลี่ยมีความสูงอยู่ที่ ประมาณ 800 – 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล และมีเขาใหญ่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งมีความสูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล

Comments are closed.